0 producten
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ASPHALIA B.V.
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09102218, tevens onder ditzelfde nummer gedeponeerd en op te vragen. Op uw verzoek sturen wij per omgaande een kopie.

1. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst
waarop de afwijking betrekking hebben.

2. Contractant met wie eenmaal op de onderhavige Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hen en Asphalia B.V.

3. Asphalia B.V. wordt terzake van alle overeenkomsten uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degene(n) die blijkens inschrijving
van Asphalia B.V. in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd is (zijn) om Asphalia B.V. te vertegenwoordigen, of
diegene die handelt op basis van een verkregen toereikende schriftelijke volmacht van degene(n) die vertegenwoordigingbevoegd is (zijn)
als hiervoor bedoeld.

2. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN
1. Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds
geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.
2. In geval van opdracht door afnemer zonder voorafgaande aanbieding door ons. Komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij
deze binnen 48 uur na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

3. PRIJZEN
1. Alle door ons genoemde prijzen zijn per stuk. Prijzen en aannemingssommen zijn in euro’s en gelden voor levering af Meppel, zijn
exclusief administratie-, service-, controle-, verpakking- en verzendkosten en tevens exclusief eventuele montagekosten en B.T.W.
2. Wij zijn bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een stijging van onze kosten te verhogen zonder
voorafgaand bericht.

4. LEVERING, RISICO EN ANNULERING VAN DE BESTELLING
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven termijn zullen wij
eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling.
2. De afnemer draagt de kosten van en het risico voor aflevering, bezorging, afhalen, opslag en andere werkzaamheden in verband met
de overeenkomst voor de afnemer verricht door ons of in onze opdracht.
3. De ‘standaard’ goederen worden franco huis verzonden vanaf een orderbedrag van € 250,=. Voor complete pallets of extreem
afwijkende formaat goederen (zowel in afmeting als gewicht) worden de kosten van transport netto doorbelast.
Asphalia B.V. probeert voorraadgoederen binnen 96 uur (= 4 werkdagen) na bestelling uit te leveren. Alle bestellingen kunnen binnen
24 uur na bestelling worden geannuleerd, mits niet is overeengekomen dat de goederen per direct worden verzonden.
4. Wanneer de door u bestelde goederen niet binnen 96 uur kunnen worden uitgeleverd, wordt u hierover telefonisch bericht.
5. Telefonische orders, of orders via internet worden zoveel mogelijk bevestigd. In deze gevallen kan de order binnen 8 uur na
faxbevestiging schriftelijk kosteloos worden geannuleerd. Wanneer de order niet wordt geannuleerd gelden de bevestigde
hoeveelheden en prijzen als juist.
6. Annulering van diensten dienen eveneens schriftelijk te geschieden aan het kantoor van Asphalia B.V., hierbij dient u echter rekening
te houden met de volgende termijnen:
6 a. Bij annuleringen binnen 24 uur na bevestiging worden geen kosten in rekening gebracht. Tenzij de dienst binnen 14 dagen
na bevestiging plaatsvindt of reeds wordt uitgevoerd.
6 b. Bij annulering tussen 24 uur na bevestiging en 14 dagen voor aanvang van de dienst wordt 50% van de afgesproken
kosten doorbelast.
6 c. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de dienst wordt het volledige bedrag van de afgesproken kosten aan u
doorbelast. Bij een opdracht op basis van werkelijk gemaakte uren (op nacalculatie) geldt een minimum van 1 dagdeel (4
uur).
6 d. Vervanging; Afnemer heeft het recht om een vervanger (of vervangende locatie binnen Nederland) in te zetten voor een
cursus, mits de locatie en/of vervanger aan de gestelde eisen voldoet. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening
gebracht.

5. AFNAMEPLICHT
1. De afnemer is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijk medewerking te verlenen daaronder uitdrukkelijk ook
begrepen de verplichting tot afname van de bestelde goederen.
2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien bestelde goederen aan de afnemer ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering
onmogelijk is gebleken. De afnemer geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de
weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum der verkochte goederen.
3. Al onze kosten voortvloeiend uit afnameweigering komen voor rekening van de afnemer. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk
begrepen een redelijke vergoeding voor opslag gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven met een minimum van € 65,=.
4. Voor geweigerde of retour gezonden goederen wordt tevens 20% van de verkoopprijs berekend.
5. Retourzendingen welke ongefrankeerd, onvoldoende gefrankeerd of onder rembours worden verzonden door afnemer, worden door
Asphalia B.V. te allen tijde geweigerd.
6. Retourzendingen welke voldoende gefrankeerd maar zonder geldig retournummer van Asphalia B.V. worden verzonden, worden
beschouwd als zijnde niet retour gekomen.

6. RECLAME
1. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk, in ieder geval
binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd dan gelden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven,
afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.
2. Andere reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst der goederen c.q. nadat eventuele gebreken geconstateerd hadden
kunnen worden door de afnemer bij ons te zijn ingediend.
3. Geringe in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking kunnen
geen grond voor reclames opleveren.
4. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor
vervallen tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd.
5. Goederen welke speciaal voor afnemer worden besteld, kunnen nimmer worden geretourneerd. Voor deze goederen wordt door
Asphalia B.V. te allen tijde vooraf een opdrachtbevestiging verzonden. Deze opdrachtbevestiging is bindend, tenzij hij binnen 8 uren
schriftelijk wordt geannuleerd.
6. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

7. BETALING
1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn
betalingsverplichtingen.
2. Geschiedt de levering in gedeelten dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.
De betalingstermijn:
2 a. Bedraagt maximaal 14 dagen na factuurdatum.
2 b. Voor orders > € 5000,= geldt 50% bij opdracht en 50% binnen maximaal 14 dagen na factuurdatum.
2 c. Voor cursussen & trainingen dient betaling te geschieden uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus. Indien betaling niet is
geschied zal de cursus door Asphalia B.V. worden geannuleerd, maar is afnemer echter wel gehouden aan de betaling van het
volledige cursusbedrag.
2 d. Voor orders < 250,= kan vooruit betaling worden verlangt. 3. Indien de afnemer niet binnen de afgesproken termijn betaalt, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 5% per maand, onverminderd de ons verder toekomende rechten inzake. Tevens zal Asphalia B.V. administratiekosten in rekening brengen ad. € 65,= exclusief 19% BTW per aanmaning / herinnering. 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de afnemer zijn voor rekening van de afnemer. De invorderingskosten bedragen tenminste € 500,= exclusief BTW. 5. Betaling dient plaats te vinden ten kantore van Asphalia B.V. of op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland. 6. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 7. Verrekening van facturen is niet toegestaan.

8. FAILLISSEMENT ETC.
Indien de afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement surséance van betaling of onder curatele stelling van de afnemer of stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door ons aangeleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, uit hoofde van overeengekomen tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden met inbegrip van rente en kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is de afnemer wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen en te leveren, met uitsluiting van de zelfzorggeneesmiddelen zoals door de wet omschreven en te herkennen aan het R.V.G. (registratie verpakte geneesmiddelen) nummer. 2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor onjuist gebruik van producten in artikel 9, lid 1b vermelde en bedoelde zelfzorggeneesmiddelen en aankoop van deze producten is alleen en uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. 3. Zolang geen volledig betaling heeft plaats gehad en de afnemer in verzuim zal geraken, kunnen wij zonder voorafgaande ingebrekestelling de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De afnemer verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door ons zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niet tegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en renten te vorderen. 4. Afnemer is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren en ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is de afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin desnoods aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in plaats van de betrokken goederen.

10. RETENTIERECHT
Asphalia B.V. is bevoegd om alle zaken die zij van de afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens haar, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteplicht te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht van Asphalia B.V. vallen aan haar macht, dan is Asphalia B.V. gerechtvaardigd deze zaken op te eisen, alsware zij zelf eigenaar wordt.

11. AANSPRAKELIJKHEID
1. Asphalia is niet aansprakelijk voor de gevolgen bij verkeerd of onterecht gebruik van de geleverde goederen.
2. In geval toerekenbare niet, niet – tijdige, niet- volledige of niet- goede aflevering, hoe ook, is aan onze plicht tot vergoeding aan de schade volledig voldaan door het geen de afnemer is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven alsnog te leveren, c.q. te herstellen, c.q. te verbeteren een en ander naar keuze van Asphalia B.V. Voor het geval dat niet meer mogelijk is zullen wij de geleverde goederen tegen terugbetaling van de koopsom terugnemen.
3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van de wettelijke bepalingen met betrekking tot producten – aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Asphalia B.V. (indien zij niet met opzet of met grove schuld heeft gehandeld jegens de Contractant) voor gevolgschade, directe schade of enige andere schade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan: winstderving, gemiste besparingen; verliezen; kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade.
4. Aansprakelijkheid van Asphalia B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts, indien Contractant onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Contractant Asphalia B.V. een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Asphalia B.V. ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Asphalia B.V. in staat is adequaat te reageren.

12. VRIJWARING
Asphalia B.V. zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens afnemer zouden zijn. Afnemer vrijwaart Asphalia B.V. tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden een dienovereenkomstige exoneratie t.b.v. Asphalia B.V. bedingen.

13. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING
Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Asphalia B.V. geldt in ieder geval als toerekenbaar en komt niet voor risico van Asphalia B.V. in geval van verzuim en of tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en of vervoerders, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer – , invoer of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Asphalia B.V. kan worden gevergd. In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding.

14. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Auteursrechten, octrooirechten, merk- en modelrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op al onze producten en op door ons vervaardigde en of ontworpen vormen en gereedschappen berusten bij ons, ook al zijn die op aanwijzing, tekening of opdracht gemaakt. Zulks tenzij de afnemer zeer uitdrukkelijk in individuele gevallen met ons overeenkomt dat hij terzake rechthebbende wordt of blijft. 2. De afnemer vrijwaart ons voor en stelt ons volledig schadeloos terzake van iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerdelijk) inbreuk op rechten van industriële of intellectuele eigendom tengevolge van gebruik door ons van door de afnemer ter beschikking gestelde vormen, ontwerpen of andere gegevens of tengevolge van opslag of aflevering door ons van de mede volgens die gegevens vervaardigde goederen.

15. HOOFDELIJKHEID
Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien.

16. GESCHILLENREGELING
Bij alle geschillen, die volgens de wet beslecht worden door de kantonrechter, gelden de normale wettelijke bepalingen. Alle andere geschillen, voortvloeiende uit onze overeenkomsten, kunnen bovendien beslecht worden door de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging.

17. TOEPASSELIJK RECHT Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.